ساختمان هوشمند خیابان گلخانه در خانه اصفهان
خانه هوشمند غدیر خیابان علامه امینی در اصفهان
ساختمان هوشمند اداری پردیس خیابان دانشگاه اصفهان
مجتمع مسکونی هوشمند بوستان خیابان بوستان سعدی اصفهان
خانه هوشمند خیابان مرداویج اصفهان
هوشمندسازی خیابان لاهور اصفهان - ساختمان عقیق - فضای کار اشتراکی اونیکس
هوشمندسازی خیابان فرشادی اصفهان
خانه هوشمند خیابان خانه اصفهان
پروژه خانه هوشمند ولیعصر اصفهان
پروژه هوشمند مسکونی شهرضا اصفهان
پروژه هوشمند مسکونی شاهین شهر اصفهان
خانه هوشمند خیابان آذر اصفهان