شرکت جهان تجهیز حکیم

خیابان دانشگاه اصفهان

دستگیره دیجیتال هوشمند

اتاق مدیریت

تاچ پنل و اسپیکر هوشمند

از برندهای Zennio و Akuvox