سناریوهای خانه هوشمند مجموعه ای از اتفاقات است که به صورت هوشمند اجرا می شوند

سناریو خانه هوشمند – انواع سناریو

سناریو خانه هوشمند از قابلیت‌های خانه هوشمند می‌توان به سناریو‌پذیر بودن آن اشاره کرد. حال این سوال پیش می‌آید که اصلا سناریو چیست؟ انجام یک سری کارهای از پیش تعیین شده با یک فرمان یا در یک زمان مشخص را سناریو می‌گویند. سناریوهای متفاوتی باتوجه به نیاز کاربر قابل برنامه نویسی است. این سناریوها تنها…